(1)
Kovalenko, O. ANTROPONYMICS OF PEREYASLAV CRAFTSMEN IN THE 1760s. Misto: istor. kult. susp. 2018, 78-88.