(1)
Boldyriev О. KYIV ADDRESSES OF VOLODYMYR PRAVDYCH-NEMINSKI. Misto: istor. kult. susp. 2021, 41-60.