(1)
Kovalenko, O. FAMILY BOROKHOVYCHY’S NECROPOLIS IN THE LYUTENKY (HADYACH REGIMENT). Misto: istor. kult. susp. 2021, 183-207.