(1)
Vodotyka Т. .; Dolhanov П. Yaroslav Hrytsak: "Pride Without Responsibility - It Is Arrogance, While Responsibility Without Pride Borders With Self-Humiliation". Misto: istor. kult. susp. 2020, 9-14.