[1]
Kovalenko, O. 2018. ANTROPONYMICS OF PEREYASLAV CRAFTSMEN IN THE 1760s. City: History, Culture, Society. 4 (Nov. 2018), 78–88. DOI:https://doi.org/10.15407/mics2019.04.078.