DWELLING AND LIVING CONDITIONS OF THE STUDENTS OF ST. VOLODYMYR UNIVERSITY (1834-1863)

Authors

  • Taras Samchuck Kyiv National Taras Shevchenko University

DOI:

https://doi.org/10.15407/mics2019.04.117

Keywords:

students, University of st. Volodymyr, habitation, living conditions

Abstract

The article highlights the features of the living conditions of St. Vladimir University students during 1834-1863 years. The types of the housing of two main groups of students (who were educated and maintained by the state and from charitable givings and students who studied at their own expense) are analyzed in the article.

A lot of attention was paid to the living conditions of students who were educated from state budget money. The location of the houses and estates in which they lived was defined in the article. It also was found that the living conditions of students who were educated and maintained by the state had a proper level of housing and were generally comfortable for them to live. At the same time, these types of dormitories for poor students were specially designed as a form of control with strict regulation of their everyday life. The habitats of students who were educated and maintained by the state were comfortable for students living and had a proper level of living conditions in general. At the same time, these habitats served as a form of control over university students. The habitats of students who studied at their own expense were significantly different in terms of living conditions. They usually rented accommodation from Kyiv burghers. Typically students rented one room for a few of them because it was cheaper.

The poorest students of the university lived in uninhabited rooms (basements, attics). Often, poor living conditions caused a negative impact on students' health and learning progress. Students usually settled near university buildings and formed a compact quarter, mostly inhabited by university students. At the initial stage of the university existence (1834-1842), the students' dwellings were mainly located at Lypky and Pechersk, near the university's leased buildings. During the next period (1842-1863), students mostly settled not far from the main building of the university (red building) or near other buildings of the university, for example, near the anatomical theatre or the military hospital.

The features of living conditions of students (heating, lighting, water supply, sanitary and hygienic conditions) are also described in the publication. These factors were very important in shaping student everyday life and influenced the creation of a special students’ lifestyle.

References

Andreev, A. (1999). Moskovskiy universitet v obshchestvennoy i kulturnoy zhizni Rossii nachala XIX v. Moskva, Rossiya: Yazyki russkoy kultury.

Andriyashev, A.F. (1911). Vospominaniya starogo pedagoga. Russkaya starina, (3), 575.

Ashenberg, K. (2016). Historia brudu. Warszawa, Polska.

Bakhtin M. (1876). Vospominaniya iz universitetskoy zhizni (kontsa pyatidesyatykh godov). Zapiski pokoynogo kievskogo studenta. Kievlyanin, (85), 1; (87), 1; (87), 2; (113), 1; (115), 1.

Byt kievskikh studentov (1863). ZhMNP (4). Otd. VI, 33.

Chalyi, M. (1994). Spohady iz zhyttia universytetu ХIХ st. U Z imenem Sviatoho Volodymyra: Kyivskyi universytet u dokumentakh, materialakh ta spohadakh suchasnykiv: u 2 kn. Kn. 1. Kyiv, Ukraina: Zapovit.

Derzhavnyi arkhiv m. Kyieva (dali – DAK), f. 16, op. 368, spr. 32.

DAK, f. 16, op. 370, spr. 12.

DAK, f. 16, op. 370, spr. 18.

DAK, f. 16, op. 370, spr. 46.

DAK, f. 16, op. 372, spr. 25.

DAK, f. 16, op. 375, spr. 146.

DAK, f. 16, op. 377, spr. 11.

DAK), f. 16, op. 465, spr. 28.

DAK, f. 16, op. 465, spr. 57.

DAK, f. 16, op. 469, spr. 572.

DAK, f. 16, op. 478, spr. 171.

Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti (DAKO), f. 1542, op. 1, spr. 192, ark. 17.

Drach, O. (2014). Studenstvo Universytetu Sv. Volodymyra doby Shevchenka: sotsiokulturnyi portret. U Kyiv i kyiany u sotsiokulturnomu prostori ХIХ-ХХI stolit: Shevchenkoznavchyi dyskurs. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 29 travnia 2014 roku m. Kyiv. Kyiv, Ukraina: [b. v.].

Dubiecki, М. (1909). Młodzież polska na Uniwersyticie Kijowskim przed r. 1863. Kijów.

Ernst, F. (1930). Kyiv. Providnyk. Kyiv, SRSR: Derzhtrest K.-D. 2-ha Druk.

Geschichte des Wohnens (1996-1999). Bd. 1-5. Stuttgart, Deutschland: Deutsche Verlags-Anstalt.

Grishunin, P. V. (2005). Studenchestvo stolichnykh universitetov: struktury povsednevnoy zhizni: 1820-e-1880-e gg. (Dissertatsiya kandidata istoricheskikh nauk). Sankt-Peterburg, Rossiya.

Groza, А. (1857). Mozaika kontraktowa: pamiętnik z roku 1851. Wilno.

Hamm, M. F. (1993). Kiev. A Portrait, 1800-1917. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hendrychowski, E. (1933). Wspomnienia z Kijowa 1858-1862. Przeszłość, (7), 102.

Instruktsii inspektoru studentov Imperatorskogo universiteta Sv. Vladimira 1835 g. (1994). U Z imenem Sviatoho Volodymyra: Kyivskyi universytet u dokumentakh, materialakh ta spohadakh suchasnykiv: u 2 kn. Kn. 1. Kyiv, Ukraina: Zapovit.

Kalnitskiy, M. (2014). Gimnazii i gimnazisty. Kiev, Ukraina: Sidorenko V. B.

Kilka obrazków z akademickiego życia przez J.W. Rolle (1857). Gazeta codzienna. Warszawa, (70), 3.

Kruhliak, M. (2009). Z istorii kyivskykh studentskykh hurtozhytkiv (druha polovyna ХIХ – pochatok ХХ st.). Volynski istorychni zapysky, (3), 125-131.

Lasocki, W. (1933). Wspomnienia z mojego życia. Т.1. Kraków, Polska.

Molchanov, V. B. (2005). Dobrobut studentiv Ukrainy v druhii polovyni ХIХ – na pochatku ХХ st. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (5), 39-53.

Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego z przedmową Włodzimierza Spasowicza (1900). T.1. Lwów.

Pamiętniki Zygmynta Kotiużyńskiego 1826-1894 (1911). Kraków, Polska.

Posokhov, S. I. (2003). “Kvartyrne pytannia” v zhytti studentiv Imperatorskoho Kharkivskoho universytetu. UNIVERSITATES: Nauka y prosveshchenye, (2), 38-45.

Remy, J. (2000). Higher education and national identity: Polish student activism in Russia 1832-1863. Helsinki, Finland: Soumalaisen Kirjallisuuden Seura.

Romanovych-Slavatynskyi, O. (1994). Iz spohadiv pro Kyivskyi universytet ta yoho vykladachiv u 1843-1854 rokakh. U Z imenem Sviatoho Volodymyra: Kyivskyi universytet u dokumentakh, materialakh ta spohadakh suchasnykiv: u 2 kn. Kn. 1. Kyiv, Ukraina: Zapovit.

Shemeta, Yu. (2010). Prymishchennia universytetu Sv. Volodymyra na pochatku yoho isnuvannia: opys budynku Z. S. Samoilovycha (1837 r.). Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia, (101), 52-55.

Shemeta, Yu. (2011). Z istorii hihiieny ta pobutu studentiv Universytetu sv. Volodymyra (1834-1858). Sotsialna istoriia: Naukovyi zbirnyk, (VII), 30-36.

Shemeta, Yu. (2012). Pobutovi umovy povsiakdennoho zhyttia studentiv Universytetu Sv. Volodymyra (1834- 1858 rr.). Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii. Zbirnyk naukovykh statei, (29).

Shemeta, Yu. M. (2014). Osvitlennia v Imperatorskomu Universyteti Sv. Volodymyra (1830-ti ‒ pochatok 1860-kh rr.). Hileia: naukovyi visnyk, (86).

Shulgin, V. Ya. (2010). Istoriya universiteta Sv. Vladimira. Kiev, Ukraina: Lybid.

Soltanovskyi, A. (1994). Iz spohadiv pro universytetske zhyttia 40-kh rokiv ХIХ st. U Z imenem Sviatoho Volodymyra: Kyivskyi universytet u dokumentakh, materialakh ta spohadakh suchasnykiv: u 2 kn. Kn. 1. Kyiv, Ukraina: Zapovit.

Sowiński, L. (1961). Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. Warszawa, Polska.

Szewczyk, J. (2012). Piece Wschodniej Europy jako fenomen architektoniczny i kulturowy: na podstawie dawnej literatury anglojęzycznej. Białystok, Polska.

Tabiś, J. (1974). Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863. Kraków, Polska: Wydaw. Literackie.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv (dali – TsDIAK Ukrainy), f. 707, op. 6. spr. 272.

TsDIAK Ukrainy, f. 442, op. 81, spr. 214.

Tydman, L. V. (2000). Izba, dom, dvorets. Moskva, Rossiya: Progress-Traditsiya.

Universytet Sviatoho Volodymyra: studentske zhyttia 1834-1917: zb. dokumentiv (2014). V. F. Kolesnyk, V. A. Korotkyi, i. I. Chyhyryk (uporiad.). Kyiv, Ukraina: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”.

Vladimirskiy-Budanov, M. F. (1884). Istoriya Imperatorskogo universiteta Sv. Vladimira. Universitet Sv. Vladimira v tsarstvovanie Imperatora Nikolaya Pavlovicha. Prilozhenie VII, XL. Kiev, Rossiyskaya imperiya: Tip. Imp. un-ta Sv. Vladimira.

Vospominaniya I. V. Ye. ot detstva do smerti (1841-1869) (1917). Russkaya starina, (4-6), 185-186.

Vospominaniya M. Chalogo (1889). Kievskaya starina, (9), (10), (12).

Wiercieński, H. (1973). Pamiętniki. Lublin, Polska.

Wspomnienia z uniwersytetu kijowskiego (1864). Wiek, (28), 1.

Yurkina, N. N. (2006). Povsednevnaya zhizn moskovskogo studenchestva: 1830-1890-e gg. (Dissertatsiya kandidata istoricheskikh nauk). MPGU. Moskva, Rossiya.

Zhukovskaya, T.N. (2011). Universitety i universitetskie traditsii v Rossii: kurs lektsiy. Lektsiya 7. Petrozavodsk, Rossiya: Izd-vo PetrGU

Published

2018-11-07

How to Cite

Samchuck, T. (2018). DWELLING AND LIVING CONDITIONS OF THE STUDENTS OF ST. VOLODYMYR UNIVERSITY (1834-1863). City History, Culture, Society, (4), 117–135. https://doi.org/10.15407/mics2019.04.117

Issue

Section

Modernization in Cities: Empire and Soviet Frameworks