СТОЛИЧНИЙ СТАТУС У «КИЇВСЬКОМУ ТЕКСТІ» ДОБИ БАРОКО

  • Ольга Петренко-Цеунова Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Ключові слова: міський текст, Київ, бароко, українська література

Анотація

Урбаністичні студії є мультидисциплінарним напрямом, однак фахівці різних галузей доходять висновку, що місто можна і варто розглядати як текст. Урбаністичну критику в літературознавстві вирізняє те, що вислів «місто як текст» для філологів є не просто красивою метафорою. У художньому тексті простір, зокрема й міський, є окремою дійсністю, котра існує за власними законами залежно від стилю епохи та жанру твору. У добу бароко місто є простором творення і споживання культури. У XVII ст. в українських містах виникає низка навчальних закладів, зусиллями меценатів пожвавлюється будівництво культових споруд, що відбилося в численних панегіриках благодійникам. Водночас реконструюються споруди Київської Русі і паралельно відбувається пригадування руського минулого Києва в полемічній літературі, драматургії, літописанні. За Києвом утверджується слава «стольного граду», «Єрусалиму землі руської». У статті розглянуто, як міський простір стає втіленням колективної пам’яті: через будівлі Софії Київської, Михайлівського собору, Десятинної церкви, церкви Богородиці Пирогощі, Успенського собору Києво-Печерського монастиря транслюється святість і столичність міста в сакральному і профанному вимірах. Окрему увагу приділено аналізу протилежного самообразу киян як мешканців «міста окраїнного», що межує з Диким Полем, а відтак потребує особливих привілеїв.

Посилання

Assman Ya. (2004), Kulturnaya pamyat. Pysmo, pamyat o proshlom i politicheskaya identichnost v vysokikh kulturakh drevnosti. Yazyki slavyanskoj kultury, Moscow, 368 p.

Barats H. (1908), Bybleisko-ahadycheskye parallely k letopysnym skazanyiam o Vladymyre Sviatom. Typographia 1-i Kievskoi artely pechatnaho dela, Kyiv. 132 p.

Bilous N. (2008), Kyiv naprykintsi XV – u pershii polovyni XVII stolittia. Miska vlada i samovriaduvannia. Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», Kyiv, 360 p.

Danylevskyi Y. (1993), “Byblyia y Povest vremennykh let” in Otechestvennaia ystoryia. №1, pp. 86–93.

Desiat otryvkov raznoobraznoho istoricheskoho soderzhanyia (iz sochynenyia) Mykhalona Lytvyna «O nravakh tatar, lytovtsev y moskvytian» (1854), translated by S. D. Shestakov, in Arkhyv ystoryko-iurydycheskykh svedenyi, otnosiashchykhsia do Rossyy. Sank-Petersburg, Book 2, part 5, pp. 1–78.

Dokumenty Bohdana Khmelnytskoho. 1648–1657 (1961), ed. by I. Krypiakevych. Vydavnyctvo Akademii nauk URSR, 740 p.

Dombrovskyi I. (2015), Dniprovi kameny, translated by V. Lytvynov, in Kyivskyi Atenei: mystetskyi Kyiv 17–18 stolit, ed. by V. Shevchuk. Rodovid, Kyiv, pp. 63–80.

“Hetman Ivan Mazepa ta yoho doba” (1992) in Ukraina. № 19, pp. 18–23.

Hrabianka H. (1854), Deistvyia prezelnoi y ot nachala poliakov krovavoi nebyvaloi brany… Izdanije Kyevskoi vremennoi komyssyei dlia razbora drevnykh aktov. Kyiv, 375 p.

Isichenko Ihor, arcibiskup. (2011), Istoriia ukrainskoi literatury : Epokha Baroko (17–18 st.): navch. posib. Sviatohorets. Lviv, Kyiv, Kharkiv, 568 p.

Isichenko Yu. (1990), Kyievo-Pecherskyi pateryk u literaturnomu protsesi kintsia XVI – pochatku XVIII st. na Ukraini. Naukova dumka, Kyiv, 180 p.

Kalnofoyskij Afanasij. (2015), Teraturhyma, abo Chuda. Translated by V. Lytvynov, V. Shevchuk, in: Kyivskyj Ateney: mystetskyj Kyiv 17-18 stolit. Ed. By V. Shevchuk. Rodovid, Kyiv, pp. 142–160.

Kataloh dokumentiv z istorii Kyieva 15–19 st. (1982), collected by: H. V. Boriak, N. M. Yakovenko; Vidp. red. F. P. Shevchenko ; AN USSR ; Insytut istorii; TsDIA USSR on Kyiv. Naukova dumka, Kyiv, 203 p.

Klenovych S. (2006), Roksolaniia, translated by V. Masliuk, in Slovo mnohotsinne. Khrestomatiia ukrainskoi literatury, stvorenoi riznymy movamy v epokhu Renesansu (dr. pol. 15–16 st.) ta v epokhu Baroko (kin. 16–18 st.). Book. 1, collected by V. Shevchuk, V. Yaremenko. Akonit, Kyiv, pp. 237–291.

Konyskyi H. Istoryia Rusov, ili Maloi Rossii (1846), in Chtenyia Obshchestva Istorii i Drevnostei Rossyiskykh. Moscow, IV ; 262 ; 31 ; 45 p.

Krauss R. (1979), “Sculpture in the Expanded Field”, in October. Vol. 8, p. 30–44.

Krom M. (1995), «Staryna» kak katehoryia srednevekovoho mentalyteta (po materyalam Velykoho kniazhestva Lytovskoho XIV – nachala XVII vv.), in Mediaevalia Ucrainica: mentalnist ta istoriia idei. Vol. 3, 68–85 pp.

Kamanin I. (1888), Kyevliane i Bohdan Khmelnytskyi v ykh vzaymnykh otnoshenyiakh, in Kyevskaia staryna. № 7, vol. XXII, pp. 69–78.

Kyevskij synopsys (2006), ed. by O. Ya. Sapozhnikov, I. Yu. Sapozhnikov. Europe, Moscow, 2006, 248 p.

Kyiv ta yoho davnia davnyna u tvorakh narodnykh: Zbirka folklornykh materialiv, vypysok z litopysiv ta inshykh istorychnykh pamiatok Tuluba O. Printed by Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. F. 209. №3. 490 lists.

Leonyd (Kavelyn) (1891), Sviataia Rus yly svedenyia o vsekh sviatykh y podvyzhnykakh blahochestyia na Rusy (do XVIII veka). Sankt-Petersburg, 226 p.

Letopys Hustynskoho monastyrya (1848), in Chteniya v imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey rossiyskykh. № 8, 76 p.

Letopys po Ypatskomu spysku (1871), in Polnoe sobranye russkykh letopysei, yzdavaemoe Arkheohrafycheskoi komyssyeiu. Vol. 2. Sankt-Petersburg, 712 p.

Lotman Yu. , Uspenskyi B. (1976), Otzvuky kontseptsyy «Moskva – Tretyi Rym» v ydeolohyy Petra Pervoho (K probleme srednevekovoi tradytsyy v kulture barokko), in Kulturnoe nasledye Drevnei Rusy (Ystoky. Stanovlenye. Tradytsyy). Nauka, Moskow, pp. 236–249.

Lotman Yu. (1984), Simvolika Peterburha i problemy semyotyky goroda, in Semyotyka horoda y horodskoi struktury: Trudy po znakovym systemam. Tartu, Vol. XVIII, pp. 30–45.

Lvivskyi litopys i Ostrozkyi litopysets (1971), by O. A. Bevzo, Naukova dumka, Kyiv, pp. 125–140.

Mylost Bozhiia (1983), in Ukrainska literatura 18 st., Collected by O. Myshanych. Naukova dumka, Kyiv, pp. 306–325.

Mytura O. (1978), VЂzerunk tsnot Prevelebnoho V BozЂ Yeho Mylosty Hospodyna Ottsa Yelyseia Pletenetskoho, Arkhimandryta Kiievskoho Monastyria Pecharskoho y proch., in Ukrainska poeziia: kinets 16 – pochatok 17 st. Collected by V. Kolosova, V. Krekoten. Naukova dumka, Kyiv, pp. 223–227.

Pacta et Constitutiones legum libertatumque Exercitus Zaporoviensis inter D; D. Philippum Orlik, neoelectum Ducem, et inter Generales, Colonellos nec non eundem Exercitum Zaporoviensem, an. 1710, aprilis 5, ad Benderam (1847), in Perepyska y druhyia bumahy Shvedskaho Korolia, Karla XII, Polskaho, – Stanyslava Leshchynskaho, tatarskaho khana, turetskaho sultana, heneralnaho pysaria F. Orlyka, y kyevskaho voevody, Yosyfa Pototskaho, na latynskom y polskom yazykakh, in Chteniia v Ymperatorskom Obshchestve Ystoryy y Drevnostei Rossyiskykh pry Moskovskom unyversytete. Zasedanye 31-ho maia, 1847 hoda. № 1. Moscow, pp. 1–17.

Plokhii S. (2005), Nalyvaikova vira: kozatstvo ta relihiia v rannomodernii Ukraini. Krytyka, Kyiv, 494 p.

Prokopovych F. (1961), Vladymyr in Sochynenyia. Ed. by Y. Eremin. Moscow – Leningrad, pp. 147–206.

Protestatsiia (1988), in Pamiatky bratskykh shkil na Ukraini : kinets XVI – pochatok XVII st.: teksty i doslidzhennia. Ed. by V. Shynkaruk et al. Naukova dumka, Kyiv, pp. 313–327.

Rusyna O. (1996), “Kyivska politychna tradytsiia u XIV–XVI st.” in Rol stolytsi u protsesakh derzhavotvorennia: istorychnyi ta suchasnyi aspekty. Materialy nauk.-prakt. konf. (28 liut. 1996 r.). Kyiv, pp. 47–52.

Sas P. (1996), “Rol Kyieva u formuvanni modeli natsionalnoi identychnosti ukrainskoho narodu u pershii polovyni XVII st.” in Rol stolytsi u protsesakh derzhavotvorennia: istorychnyi ta suchasnyi aspekty. Materialy nauk.-prakt. konf. (28 liut. 1996 r.). Kyiv, pp. 52–57.

Smit E. (1994), Natsionalna identychnist. Translated by P. Tarashchuk. Osnovy, Kyiv, 224 p.

Smolii V. (1996), “Bohdan Khmelnytskyi i Kyiv” in Rol stolytsi u protsesakh derzhavotvorennia: istorychnyi ta suchasnyi aspekty. Materialy nauk.-prakt. konf. (28 liut. 1996 r.). Kyiv, pp. 26–30.

Sofonovych Feodosii. (1992), Kroynyka z litopystsov starodavnykh... AN Ukrainy ; Printed by. Yu. A. Mytsyk, V. M. Kravchenko. Naukova dumka, Kyiv, 336 p.

Toporov V. (1984), “Peterburh y peterburhskyi tekst russkoi lyteratury (vvedenye v temu)” in Semyotyka horoda y horodskoi kultury. Peterburh : Trudy po znakovym systemam, XVIII. Tartu: THU, pp. 4–30.

Ukrainska literatura 14–16 st.: Apokryfy. Ahiohrafiia. Palomn. tvory. Istoriohraf. tvory. Polem. tvory. Pereklad. povisti. Poet. Tvory. (1988), Ed. by V. Mykytas; collected by V. Kolosova et al. Naukova dumka, Kyiv, 596 p.

Ukrainska poeziia: seredyna 17 st. (1992), collected by V. Krekoten, M. Sulyma. Naukova dumka, Kyiv, 679 p.

Ukrayinska literatura 17 st.: Synkretychna pysemnist. Poeziya. Dramaturhiya. Beletrystyka (1987), ed. by V. Krekoten; AN USSR. Naukova dumka, Kyiv, 604 p.

Velychko S. (1855), Letopys sobytyi v yuhozapadnoi Rossyy v XVII-m veke: v 4-kh t. Vol. 3, 568 p.

Yakovenko N. (2002), “Symvol ‘Bohokhranymoho hrada’ u pamiatkakh kyivskoho kola (1620–1640-vi roky)” in Paralelnyi svit. Doslidzhennia z istorii uiavlen ta idei v Ukraini 16–17 st. Krytyka, Kyiv, pp. 293–314.

Yaremenko M. (2017), Pered vyklykamy unifikatsiyi ta dystsyplinuvannya. Kyyivsʹka pravoslavna mytropoliya u XVIII stolitti. Vydavnytstvo UKU, Lviv. Seriya «Kyivske khrystyyanstvo», t. 4. 272 p.

Zavhorodnii Yu. (1999), “Kyiv u systemi sakralnoi ontolohii v kulturi davnoruskoi doby” in Naukovi zapysky NaUKMA. Vol. 8. Filosofiia, Pravo. Istoryko-filosofski studii. Kyiv, pp. 50–55.

Ευφόνια veselobrmiachaa (1992), in Ukrainska poeziia: ser. 17 st. Collected by. V. Krekoten, M. Sulyma. Naukova dumka, Kyiv, pp. 62–65.

Опубліковано
2020-06-16
Як цитувати
Петренко-Цеунова, О. (2020). СТОЛИЧНИЙ СТАТУС У «КИЇВСЬКОМУ ТЕКСТІ» ДОБИ БАРОКО. City History, Culture, Society, (8), 11-23. https://doi.org/10.15407/mics2020.08.011
Розділ
Київ – місто для/без держави